Agadelcha

  
אֲגַדֶלְךָ

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Agaddɛlkhɒ Ɛlo̞hey ko̞l-nǝshɒmɒ, ʋǝ'o̞ðɛkhɒ bǝro̞β-paħad ʋǝ'eymɒ.

Beʕo̞mði t̪o̞kh qǝhalkhɒ ṣoor lǝro̞mem, Lǝkhɒ ɛkhrɒʕ ʋǝ'ɛkko̞f rosh ʋǝqo̞mɒ.

Rǝqiʕey room halo̞ nɒʈɒ bǝmiβʈɒ, ʋǝhɒ'ɒrɛṣ yǝsɒðɒhh ʕal Bǝlimɒ.

Hayukhal ish ħaqo̞r ɛt so̞ð yo̞ṣro̞, umi Hu z̄ɛ bǝkho̞l qɛðmɒ ʋǝyɒmmɒ.

Mǝromɒm Hu ʕaley ko̞l-pɛ ʋǝlɒsho̞n, ashɛr hifli ʋǝʕɒsɒ-ko̞l bǝħo̞khmɒ.

Ʋǝyiŧ̪gaddal beɣo̞y qɒdo̞sh ʋǝʕɛlyo̞n, ʋǝyiŧ̪qaddash Shǝmeyhh rabbɒ bǝʕɒlmɒ.
אֲגַדֶּלְךָ אֱלֹהֵי כָּל-נְשָׁמָה. וְאוֹדֶךָ בְּרָב-פַּחַד וְאֵימָה:

בְּעָמְדִי תֹּוךְ קְהַלְךָ צוּר לְרוֹמֵם. לְךָ אֶכְרַע וְאֶכּוֹף רֹאשׁ וְקוֹמָה:

רְקִיעֵי רוּם הֲלֹא נָטָה בְּמִבְטָא. וְהָאָרֶץ יְסָדָהּ עַל בְּלִימָה:

הֲיוּכַל אִיש חֲקוֹר אֶת סוֹד יוֹצְרוֹ. וּמִי הוּא זֶה בְּכָל-קֶדְמָה וְיָמָּה:

מְרֹומָם הוּא עֲלֵי כָל-פֶּה וְלָשוֹן. אֲשֶר הִפְלִיא וְעָשָׂה-כָּל בְּחָכְמָה:

וְיִתְגַּדַּל בְּגוֹי קָדוֹש וְעֶלְיוֹן. וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא בְּעָלְמָא:

Translation:

I will greaten Your [reputati​​on], God of all souls, and I will praise You with abundance​ of fear and awe.
In my standing within Your congregat​ion, forever to exalt; to You I will kneel and lower my head and stature.
The firmament​ of heights, hasn't He planted [it] with [just a] grunt?—​and the land, [he] establish​ed it on nothingne​ss.
Is a man able [to] investiga​te the secret of his creation?​ And who is He Who is in every location?​
He is praised by every mouth and tongue, which He miracled and made each in His wisdom.
And His [reputati​​on] is exalted by a sacred and lofty nation; and may His Great Name be sanctifie​d in the world!

Information:

A popular song for the Shabbat table, with the ראשי תיבות of ״אברהם״.

Maqam Nahawand.

Recordings

 (click to hide)

:

If your browser does not load a recording, click on the arrow to download the recording. (Download will not be available for some songs.) If your browser does not support Flash, click here to use native mp3 support.Recorded by: Yoav Siani

Recorded by: Danny Zafrani
Description: Recorded by: Danny Zafrani

Categories:

Report copyright infringement/submit DMCA request